Slam och biogas

På reningsverket Sundet i Växjö rötar vi avloppsslam tillsammans med matavfall från hushåll, restauranger och storkök, och fett från restauranger. Vid rötning bildas biogas (metangas) som används för framställning av fordonsgas till stadsbussarna i Växjö och biogasbilar i kommunen.

Slam kallas den restprodukt som bildas vid rening av avloppsvatten. I avloppsslam finns det dels organiska material som går att bryta ner, och dels ämnen som inte är nedbrytbara, till exempel fosfor.

Vid behandling av slam tar man först bort en del vatten, sedan pumpas slammet till rötkamrarna för rötning. Rötning innebär att mycket små organismer bryter ner organiskt material i en syrefri miljö. Det gör att smittande bakterier reduceras och att slamvolymen minskar.

Vad händer med rötat slam?

Efter rötningen centrifugeras och pressas mer vatten bort från slammet. Det gör att volymen på slammet minskar. Slammets innehåll kontrolleras regelbundet med hjälp av analyser av vissa metaller, organiska ämnen och näringsämnen som fosfor och kväve.

I Växjö kommun produceras totalt cirka 8000 ton rötat slam varje år. Slammet innehåller viktiga näringsämnen som fosfor och kväve och en del mullbildande organiskt material. Det är därför utmärkt som gödsel och jordförbättring.

Slammet används huvudsakligen som gödselmedel i jordbruk eller vid tillverkning av jordar. Avloppsverket Sundet är sedan 2010 kopplat till en kontroll enligt Revaq - återvunnen växtnäring. Det gör vi för att se till att få ett bra slam med låga halter av oönskade ämnen, till exempel metaller och vissa organiska föroreningar,

Revaq - återvunnen växtnäring

Kontrollen innebär att vi arbetar för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen till det kommunala avloppsnätet, med stort fokus på miljö- och hälsofarliga kemikalier. Målet är att både vatten och slam ska bli renare. De gör vi genom att påverka vad som släpps till avloppet och genom att förbättra förloppen för rening på avloppsverket.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett kontrollsystem för slam i diskussion med:

  • Lantbrukarnas riksförbund
  • Livsmedelsindustrin
  • Svensk Dagligvaruhandel
  • Naturskyddsföreningen.

Revaq-arbetet granskas varje år av en extern revisor. Läs mer om Revaq under Relaterade länkar längre ner på den här sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Bygga och bo